ORDU HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ VE ORDU SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ’NE BAĞLI BİRİMLERİN İHTİYACI İÇİN 540 TON KALORİFER KÖMÜRÜ

ORDU HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU

Ordu Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Ordu Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı birimlerin ihtiyacı için 540 Ton Kalorifer Kömürü alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2013/102025
1-İdarenin
a) Adresi : Bucak Mahallesi İbni Sina Caddesi 18 52100 ORDU MERKEZ/ORDU
b) Telefon ve faks numarası : 4526662501-02-03 – 4522222351
c) Elektronik Posta Adresi : hsm52.satinalma@saglik.gov.tr.
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : AKKUŞ TOPLUM SAĞLIĞI 5 TON-AYBASTI TOPLUM SAĞLIĞI 36 TON-ÇAMAŞ TOPLUM SAĞLIĞI 25 TON-ÇATALPINAR TOPLUM SAĞLIĞI 10 TON-ÇAYBAŞI TOPLUM SAĞLIĞI 30 TON-FATSA TOPLUM SAĞLIĞI 7 TON-GÖLKÖY TOPLUM SAĞLIĞI 15 TON-GÜLYALI TOPLUM SAĞLIĞI 15 TON-GÜRGENTEPE TOPLUM SAĞLIĞI 30 TON -İKİZCE TOPLUM SAĞLIĞI 40 TON -KABADÜZ TOPLUM SAĞLIĞI 25 TON-KABATAŞ TOPLUM SAĞLIĞI 25 TON -KORGAN TOPLUM SAĞLIĞI 17 TON-MESUDİYE İLÇE HASTANESİ 60 TON -PERŞEMBE TOPLUM SAĞLIĞI 45 TON-ÜNYE TOPLUM SAĞLIĞI 35 TON-ORDU HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ DEPOSU 20 TON-ÇAYBAŞI İLKÜVEZ 112 İSTASYONU 12 TON-FATSA 112 İSTASYONU 10 TON-AKKUŞ SALMAN 112 İSTASYONU 15 TON-ÜNYE TEKKİRAZ 112 İSTASYONU 10 TON -ÜNYE 112 2. İSTASYONU 10 TON-GÖLKÖY AYDOĞAN 112 İSTASYONU 15 TON-PERŞEMBE MEDRESEÖNÜ 112 İSTASYONU 10 TON-SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DEPOSU 18 TON TOPLAM 540 TON
c) Teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren teslimat listesinde yer alan birimlere 30 (otuz) gün içersinde teslimat gerçeklekleştirilecektir. Sürenin uzatımı konusu Müdürlüğümüz takdirindedir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Bucak Mah.İbn-i Sina Cad. No:18 ORDU
b) Tarihi ve saati : 28.08.2013 – 14:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Kamu ve özel sektörde sözleşme ile bağıtlanmış kömür alımı işleri benzer iş olarak kabu edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Ordu Sağlık Kurumları 1 Nolu Döner Sermaye Saymanlığına doküman bedelinin yatırıldıktan sonra Ordu Halk Sağlığı Müdürlüğü Satınalma Bürosundan adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ordu Halk Sağlığı Müdürlüğü Satınalma Bürosu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.